Pravila nagradnog natječaja 'Garnier Hyaluronic Aloe'

Pročitaj pravila 'Garnier Hyaluronic Aloe' nagradnog natječaja

2-258516715_588612995741224_3736394702051861385_n.png

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira RTL Hrvatska d.o.o., Zagreb, Krapinska 45, OIB: 07330149920 (dalje u tekstu: Organizator), koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije kampanje čiji je pokrovitelj Garnier.

Nagradni natječaj organizira se na Facebook stranici Žena.hr u razdoblju od 22.11.2021. do 24.11.2021. godine.

Članak 3.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne osobe, državljani  Republike Hrvatske, koje su se do 24.11.2021. godine prijavile na nagradni natječaj prema uputama iz članka 5. ovih pravila, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji.

Objavom podataka sukladno članku 5. ovih Pravila natječaja osoba se uključuje u natječaj te se smatra da je pročitala pravila natječaja i prihvatila ih.

Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci ispravni.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 4.

NAGRADA

Sudionici nagradnog natječaja mogu osvojiti Garnier Skin Naturals Hyaluronic Aloe All-In-1 BB kremu. Sudionici ovog nagradnog natječaja nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 5.

NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ostaviti komentar na nagradno pitanje na Facebook stranici Organizatora – Žena.hr.

U nagradni natječaj se sudionici mogu prijaviti od 22.11.2021.u 11:00 sati do 24.11.2021. u 15:00 sati.

Potpuna prijava treba sadržavati odgovor na kreativno pitanje iz nagradnog natječaja.

Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih pravila bit će pisano obavješteni o osvajanju nagrade putem inboxa Facebooka stranice Žena.hr te će biti obavješteni o terminu uručenja nagrade.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisat će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA

Tročlani žiri, sastavljen od zaposlenika društva RTL Hrvatska d.o.o., odabire 10 dobitnika/-cu nagrada prema kriteriju kreativnosti. Odluka žirija je konačna.

Dobitnici se odabiru 25.11.2021. do 17:00 sati.

Članak 7.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrade bit će objavljena na FB stranici Organizatora 25.11.2021.

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem kontakta koji je ostavljen prilikom prijave.

U trenutku preuzimanja nagrade odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

Članak 9.

PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Podatke iz članka 5. ovih pravila Organizator prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Organizatora da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u eventualnoj objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj.

Organizator se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog nagradnog natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici ustupaju RTL-u sva prava korištenja koja proizlaze iz autorskog prava, srodnih prava i drugih prava na fotografijama, odnosno na autorskim djelima kao i svim materijalima nastalim za potrebe natječaja, a posebno, ali ne ograničavajući se na pravo reproduciranja, pravo distribucije, pravo priopćavanja autorskog djela javnosti te pravo prerade, i to na isključivoj, sadržajno i zemljopisno neograničenoj i trajnoj osnovi te uz mogućnost njihovog odvojenog ili povezanog korištenja.

U skladu s time, Organizator koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Organizator i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Organizator obavještava sudionike u nagradnom natječaju da je voditelj obrade podataka društvo RTL Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080451968, osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920, te da za sva pitanja vezana uz osobne podatke glede ovog natječaja mogu kontaktirati Organizatora na: RTL Hrvatska d.o.o., Zaštita privatnosti, Krapinska 45, 10000 Zagreb ili na privacy@rtl.hr.

Članak 10.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 11.

STUPANJE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu s danom objave na stranici Žena.hr dana 22.11.2021. godine.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim pravilima.

RTL Hrvatska d.o.o.